Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

 • Poskytovateľom Obsahu je DATEGY LTD. , so sídlom 27 Old Gloucester Street, Ground Floor, London, United Kingdom, WC1N 3AX, Číslo spoločnosti: 13788028, (ďalej Poskytovateľ).

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: podpora@tradecamp.sk

Korešpondenčná adresa: Old Gloucester Street, Ground Floor, London, United Kingdom, WC1N 3AX

1.2. Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednala alebo užíva Obsah a služby Poskytovateľa.

 1. PREDMET SLUŽBY

2.1. Predmetom služby je právo Užívateľa na prístup k Obsahu v elektronickej či fyzickej forme, podľa konkrétneho produktu.

2.2. Knihy v papierovej podobe, CD / DVD sú distribuované Používateľovi spoločnosťou Slovenská pošta alebo kuriérskou spoločnosťou GLS.

2.3. Spoplatnené e-booky sú k dispozícii na stiahnutie na portáli. Okrem objednaného obsahu sú označené individuálnou identifikáciou, ktorá umožňuje spätne dohľadať objednávateľa.

2.4. Videá sú dostupné vo forme on-line streamingu dát. Používateľ berie na vedomie, že pre sledovanie videí je nevyhnutné vysokorýchlostné pripojenie k internetu.

2.6 Všetky diela na webe www.tradecamp.sk, ako sú ebooky, online kurzy, videá, články a všetky vytvorené obsahy podliehajú autorským právam.

 1. OBJEDNÁVKA A Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

3.1 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom vzniká odoslaním objednávky (nie až po potvrdení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačidlo “Odoslať”. Od tohto momentu vznikajú medzi ním a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v predajnom formulári. Predávajúci vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

3.2 Označenie produktu (tovar), opis jeho hlavných vlastností a cena, vrátane informácie o tom, či je cena s DPH alebo bez DPH, je uvedené na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je ďalej vždy uvedená aj na objednávkovom formulári. Ponuka predaja zostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná na webovom rozhraní.

3.3 Predajné formulár obsahuje vždy informácie o zákazníkovi, objednávanom produktu, tovaru alebo službe, cene vrátane uvedenia daní a poplatkov, spôsobu úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktov náklady na dodanie účtované nie sú. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto sa nelíši od základnej sadzby.

3.4. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania a zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.5. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

3.6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho po dobu 5 rokov od jej uzavretia za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

3.7. Predávajúci je povinný poskytnutú Alebo dodať produkt / tovar / službu, ktorý si zákazník objednal a zákazník sa zaväzujeme produkt / tovar / službu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Povinnosti dodať produkt / tovar / službu je predávajúci zbavený v prípade vypredania zásob, o čom bude zákazník informovaný.

3.8. Vlastnícke právo k produktom / tovaru prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

3.9. Zákazník je uzrozumený s tím, že pre riadne užívanie online vzdelávacích produktov a webinárov je potrebné z jeho strany splniť technické požiadavky- aktualizovaný softvér. V prípade použitie neaktualizovaného softvéru – internetového prehliadača môže byť obmedzená funkcionalita

CENA a spôsob úhrady

 

4.1. Cena produktov, tovarov a služieb, vrátane informácie o tom, či je cena s DPH alebo bez DPH, je uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená aj na predajnom formulári.

4.2. U vybraných produktov predávajúceho (CD, DVD, knihy) je zákazník spoločne s cenou povinný zaplatiť aj náklady spojené s jeho balením a dodaním. Cena za balenie a dodanie je vždy uvedená na predajnom formulári, ak je predávajúcim účtovaná.

4.3. Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe zmluvy zákazníkovi daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení produktu, tovar či služby. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

SPÔSOB ÚHRADY

4.4.Cenu produktu, služby / tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru hradí zákazník bezhotovostne spôsobom a na účet zvolený v predajnom formulári.

4.5. Pre bezhotovostné platby sú platobné metódy napojené na platobnú bránu spoločnosti Revolut LTD, 7 Westferry Circus 4th Floor London, E14 4HD United Kingdom , ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet a heslá k elektronickému bankovníctva sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti Revolut LTD.

Využiť môžete týchto možností platieb:

Online platobnou kartou VISA, VISA elektrón, MasterCard, Maestro

Automatická opakovaná platba kartou VISA, VISA elektrón, MasterCard, Maestro

PODMIENKY opakovaných platieb – mesačné predplatné členstvo Live Trading Room

V prípade zakúpenia služby mesačného členstva, signálov ponúkané na stránke www.tradecamp.sk, zákazník zvolením platby prostredníctvom platobnej karty súhlasí so strhávaním opakovaných platieb z jeho platobnej karty, a to za podmienok podľa zvoleného tarifu objednanej služby.

Tarify a podmienky opakovaných platieb sú uvedené na webovej stránke produktu a v predajnom formulári.

Maximálna suma za mesačné členstvo TradeCamp Live Trading Room je 60 Euro s DPH / mesiac. Jedná sa o fixnú čiastku.

Informácie o výške a forme opakovaných transakcií, dátume a perióde strhávanie opakované platby a všetkých zmenách súvisiacich s opakovanými platbami sú zákazníkovi zasielané emailom.

Ide o automatické strhávanie mesačné alebo ročné platby za službu. Platba je fixná a je strhávaná automaticky prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány spoločnosti Revolut prvýkrát 1 mesiac alebo v prípade ročného predplatného 1 rok odo dňa, kedy došlo k prvej objednávke a tým aj k prvej platbe.

V prípade zakúpenia členstvo TradeCamp Live Trading Room s pravidelným fixným mesačným členským poplatkom využíva predávajúci k uhradeniu automaticky opakované platby kartou. Zákazník sa vyplnením predajného formulára zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške uvedenej na stránke objednávky členstva a to po celú dobu trvania členstva a dáva súhlas, aby tento členský poplatok bol automaticky každý mesiac alebo každý rok strhnutý z platobnej karty zákazníka, ktorú bola vykonaná prvá úhrada členstva, a to po celú dobu trvania členstva v objednanej službe.

Pri vzniku opakované platby zákazník súhlasí so založením a parametrami opakované platby a s uložením platobných údajov na strane platobnej brány Revolut

S údajmi jeho platobnej karty Revolut nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).

Vždy 7 dní pred automatickým strhnutím ďalšie platby bude zákazník informovaný automaticky vygenerovaným emailom, teda zálohovou faktúrou na ďalšie predplatné LIVE Trading Roomu. Ak náš kontakt nemáte uložený, môžu tieto e-maily padať do Spamu či do iných zložiek.

Zrušenie opakované platby. Pokiaľ chce zákazník automaticky opakovanú platbu zrušiť, musí tak urobiť aspoň 7 kalendárnych dní pred strhnutím platby za členstvo na ďalšie obdobie a to zaslaním žiadosti o zrušenie píše na: podpora@tradecamp.sk.

DODACIE PODMIENKY

 

5.1. U online vzdelávacích produktov alebo členstva sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.

5.2. Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to najneskôr do troch dní, ak nie je uvedené inak.

5.3. V prípade CD, DVD, kníh, predávajúci dodáva a doručuje objednaný tovar podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou GLS podľa aktuálneho sadzobníka, v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-10 pracovných dní od obdržania platby. Miesto dodania je stanovené na základe predajného formulára zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v predajnom formulári.

KNIHY A MATERIÁLY vo fyzickej podobe

 

6.1. Užívateľ má právo využívať zakúpené tlačenej knihy iba v rozsahu platného autorského práva. Neprípustné je predovšetkým kopírovanie alebo iné rozmnožovanie a redistribúcia ďalším užívateľom.

 

PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽOV

 

7.1. Užívateľ je povinný otestovať pred uhradením elektronického Obsahu svoje internetové pripojenie. Za dostatočnú kvalitu konektivity a technického vybavenia (HW a SW) je zodpovedný sám Užívateľ.

7.2. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať Autorské práva.

7.3. Ak k tréningom využívate aplikáciu Telegram alebo Discord, je nutné túto aplikáciu nastaviť tak, aby ste mali uvedené celé meno a reálnu fotografiu.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

8.1. V prípade elektronického Obsahu, musí Poskytovateľ nastaviť Používateľovi prístupové práva do 3 pracovných dní po obdržaní celej úhrady od Užívateľa na svoj účet.

8.2. Poskytovateľ má právo predčasne ukončiť, bez náhrady, prístup Používateľa k elektronickému Obsahu za predpokladu, že Užívateľ bude porušovať Autorské práva.

8.3. Poskytovateľ má ďalej právo ukončiť bez náhrady prístup Používateľa k elektronickému Obsahu v nasledujúcich prípadoch:

8.4. Akékoľvek video je v priebehu piatich minút streamovania pre jedného Užívateľa na dvoch a viac rôznych IP adresách.

8.5. Na internetových stránkach tretích strán sa vyskytne video Poskytovateľa obsahujúce personalizované identifikačné prvky Užívateľa.

8.6. Poskytovateľ zistí pokusy Užívateľa technicky ovplyvniť spôsob prehrávania videí.

8.7. Poskytovateľ môže primerane informovať, napr. Formou reklamných oznámení, Užívateľa o svojich ďalších službách a to využitím e-mailovej adresy Používateľa, pričom Užívateľ s týmto súhlasí. Poskytovateľ je povinný prestať zasielať reklamné oznámenia Používateľovi v prípade, že mu toto Užívateľ oznámi e-mailovou správou.

8.8. V prípade nedostupnosti elektronického Obsahu je Poskytovateľ povinný predĺžiť čas prístupu k službe Používateľovi o rovnakú dobu, po ktorú nebol Obsah dostupný. Okrem náhrady času, kedy nemohol Užívateľ k Obsahu, nemá Užívateľ v prípade výpadku servera žiadny nárok na finančnú kompenzáciu alebo vrátenie zaplateného poplatku.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní od prevzatia / dodania produktu, tovaru, a to bez udania dôvodu u niektorých našich produktov. Toto odstúpenie je možné pokiaľ nebol materiál nijako zneužitý, tzn. ak je materiál stiahnutý, nahraný alebo vyexportovaný. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Odstúpiť od zmluvy možno u fyzických produktov ako sú knihy,CD,DVD,oblečenie. Nemožno odstúpiť od zmluvy u našich digitálnych produktov ako sú kurzy ,e-booky, software, Live Trading Room.

9.2. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Najneskôr 14. deň po prevzatí produktu / tovar musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy.

Žiadosť zašlite na e-mail: podpora@tradecamp.sk

Odošlite formulár prosím emailom na podpora@tradecamp.sk spolu s uvedením čísla objednávky, mena a dátumu nákupu.

CD, DVD, knihy či darčekové predmety doručte späť na vlastný náklad na adresu prevádzky DATEGY LTD. , so sídlom 27 Old Gloucester Street, Ground Floor, London, United Kingdom, WC1N 3AX, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

CD, DVD, knihy či darčekové predmety, ktoré budete odosielať v rámci tohto odstúpenia, odporúčame vracať v pôvodnom neporušenom obale, tovar by nemalo niesť známky použitia, malo by byť nepoškodený, kompletný a s kópiou dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku.

Peniaze za produkt / tovar Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný zákazníkovi vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu zákazník odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal a potvrdí prijatie opravného daňového dokladu.

9.3. Kupujúci nemá nárok na vrátenie peňazí u našich digitálnych produktov ako sú kurzy ,e-booky, software, Live Trading Room.

9.4. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu ak zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje:

Omeškania zákazníka s úhradou kúpnej ceny:

Porušenie povinností na ochranu autorských práv podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. zo strany zákazníka.

Ochrana autorských práv a dobrého mena Poskytovateľa

10.1. On-line kurz je autorským dielom Poskytovateľa a ten neposkytuje Používateľovi právo šíriť dielo ďalej akýmikoľvek cestami elektronickej, či iné komunikácie alebo je akýmkoľvek iným spôsobom zverejňovať alebo poskytovať tretím osobám.

10.2. Užívateľ sa zaväzuje nepreberať videá z on-line kurzu na svoj pevný disk či iné off-line alebo on-line médium určené pre ukladanie digitálnych dát. Rovnako tak sa Užívateľ zaväzuje nezriaďovať žiadne audio-video záznamy prehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Všetky tieto a ďalšie činnosti podobného charakteru sú v rozpore s prianím prevádzkovateľa a týmito zmluvnými podmienkami.

10.3. Užívateľ sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám internetovú adresu, na ktorej sú videá on-line kurzu umiestnená

10.4. Užívateľ sa zaväzuje chrániť svoje prístupové údaje (užívateľské meno a heslo) cez ktoré sa vykonáva autorizácia prístupu k on-line kurzu. Používateľ nesmie umožniť tretím osobám, aby sa o zápis pod jeho prístupovými údajmi. V prípade, že Užívateľ tretej osobe takýto prístup umožní, nesie plnú zodpovednosť za prípadný vznik škody ako by sa zneužitia dopustil sám.

10.5. V prípade preukázaného porušenia tohto článku 11 zaplatí Užívateľ Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10000€

10.6. Užívateľ sa zaväzuje zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť dobré meno Poskytovateľa, najmä zverejňovanie nepravdivých informácií či neobjektívneho hodnotenia jeho služieb. Užívateľ sa ďalej zaväzuje zdržať sa všetkého nekalosúťažného konania, vrátane prípadného odrádzanie záujemcov o zakúpenie on-line kurzu. V prípade nedodržania tejto povinnosti zaplatí Užívateľ poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000€

10.7. Prevádzkovateľ webových stránok DATEGY LTD môže použiť vaše meno, logo, obrázky a vaše verejné príspevky na opísanie produktov a služieb, ktoré vám poskytuje vo svojich reklamných a propagačných materiáloch. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, pripomienky, návrhy, nápady, príspevky, výsledky, rozhovory, myšlienky, komentáre, obrázky a spätnej väzby či iné informácie, ktoré ste poskytli na webových stránkach, na verejných fórach, chatoch, živých vysielania, Skype rozhovoroch a konferencií nie sú dôverné a môžu sa stať výhradným majetkom spoločnosti. Spoločnosť môže vlastniť výhradné práva, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a má nárok na neobmedzené využívanie a šírenie týchto obsahov na akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, bez vášho potvrdenia alebo náhrady pre vás.

 

PRAVIDLÁ UZAVRETÉ DISKUSIA K OBSAHU

11.1. Súčasťou Obsahu môže byť uzavretá diskusia, ak je to výslovne spomenuté v ponuke.

11.2. Užívateľ má právo na prístup do diskusie.

11.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez náhrady ukončiť prístup Používateľa do uzavretej diskusie a prípadne zmazať príspevky a súbory nahraté Užívateľom.

11.4. Ak je v rámci Obsahu prevádzkované uzavretej diskusné fórum, nie je povinnosťou Poskytovateľa odpovedať na každý položený dotaz. Hlavný dôvod prevádzky diskusia je sprostredkovanie diskusia medzi rôznymi Užívateľmi a Poskytovateľ negarantuje, že sa bude diskusia aktívne zúčastňovať.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

12.1.Všetky produkty a služby našej spoločnosti slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti obchodovania s menovými pármi (forex), kryptomenami, akciami, komoditami, opciami či inými finančnými derivátmi, on-line podnikania a osobného rozvoja. Informácie, ktoré sprostredkovávajú lektori on-line programov sú iba návody a osobnými názormi. Naša spoločnosť ani lektori nie sú akokoľvek zodpovední za Váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi, za Vaše pocity, zdravotný stav a stavy, ktoré môžete prežívať. Po celú dobu trvania on-line produktu ste plne svojprávni a plne zodpovední za svoje konanie, správanie a svoje rozhodovanie. Váš úspech je závislý od mnohých ďalších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napr. Vašich zručností, možností, znalostí, schopností, obetavosti, situácia na trhu, obchodných znalostí, zdravotného stavu a pod.

12.2.V prípade vzdelávacích produktov v oblasti osobného rozvoja by sme Vás radi upozornili na fakt, že v priebehu on-line programov môžete byť vystavení fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženie, a je plne na Vašu zodpovednosti a rozhodnutie, či navrhovaná cvičenia či úlohy podstúpite či nie. Účasť v on-line programoch osobného rozvoja je určená zdravým svojbytným ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast a ktorí netrpia žiadnou duševnou či mentálne poruchou.

12.3. Radi by sme Vás upozornili, že informácie obsiahnuté v našich produktoch nemôžu nahradiť individuálnej konzultácii kvalifikovaného odborníka. Rovnako nemôžu nahradiť lekársku alebo psychoterapeutickú starostlivosť. Produkty môžu obsahovať informácie o produktoch a službách tretích osôb a aj tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením osobného názoru k danej problematike.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI ZÁROBKOV

Súhlasíte, že sme vám nedali žiadne sľuby, projekcie, garancie, návrhy alebo akékoľvek iné garancie o vašich budúcich zárobkoch alebo že si zarobíte nejaké peniaze tým, že si objednáte produkty a služby od DATEGY LTD.

Akékoľvek výsledky zárobkov alebo akékoľvek príklady zárobkov sú len odhady, čo je možné zarobiť. Nie je tu žiadna istota a garancie, že zarobíte a dosiahnete podobných výsledkov ako v príkladoch.

Nie je tu žiadna istota, že predchádzajúcich zárobkov možno dosiahnuť aj v budúcnosti. Nie je tu istota dosiahnutých výsledkov ani na základe získaných informácií, obsahu, stratégií, ktoré prezentujeme na našich weboch.

Výsledky, ktoré vidíte na našich webových stránkach, v prezentáciách, webinároch, sociálnych sietiach a videách sa nedajú považovať za “priemerné”. Sú výnimočné a neexistuje žiadna záruka, že sa vám ich podarí dosiahnuť. Môžete mať výsledky horšie aj lepšie.

Ekonomika, kde podnikáme a obchodujeme vo vlastnej krajine aj na medzinárodných trhoch vytvára neistotu a ekonomický risk. Ekonomická recesia alebo depresia môže negatívne ovplyvniť vaše zárobky a výsledky vytvorené službou a produkty od spoločnosti DATEGY.

Váš úspech používaním informácií alebo stratégií, ktoré poskytujem na weboch www.tradecamp.sk, záleží na množstve faktorov. V žiadnom prípade nemôžeme vedieť, ako sa vám bude dariť, pretože nepoznám vás, vaše okolie, vašu pracovnú etiku, vaše odhodlanie, vašu motiváciu, vaše túžby a vaše zručnosti. Negarantujeme, že zbohatnete, že zarobíte, že sa vám bude dariť tak ako teraz a že dosiahnete vôbec nejakých zárobkov.

Nezodpovedáme za žiadne vaše straty alebo zničenia použitím akéhokoľvek linku, informácie, analýzy získané z našich webových stránok v akejkoľvek forme.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNENIA, REKLAMÁCIE

15.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, tj. Práv z chybného plnenia, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka.

15.2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. V prípade, že vec pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má zákazník právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt / tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.

15.3.Vadné plnenie uplatňuje zákazník bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru.

15.4. Pre reklamáciu nás prosím kontaktujte emailom na podpora@tradecamp.sk. Súčasťou reklamácie by malo byť priložení dokladu o kúpe a popis závady. O spôsobe vybavenia reklamácie budete informovaný emailom.

15.5. Zákazník môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny a ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže zákazník požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

15.6. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote.

15.7. Predávajúci nie je povinný nároku zákazníka vyhovieť, ak preukáže, že tento pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie. Rovnako predávajúci nezodpovedá za závady, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi vďaka pomalému internetovému pripojeniu kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču alebo nenainštalovanému povinnému softvéru pre spustenie webináre či online produktu, ktoré nie je schopný ovplyvniť. On-line vzdelávacie produkty a webináre obsahujú iba návody a odporúčania, predávajúci takisto nezodpovedá za úspech či neúspech zákazníka pri aplikáciu v praxi.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

16.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

16.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje

doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe

vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

16.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných

technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

16.4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 1. a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve

dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na

kontaktný e-mail.,

 1. c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 2. d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej

spracúval osobné údaje,

 1. e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje

boli spracúvané v rozpore so zákonom,

 1. f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 2. g) právo na prenosnosť osobných údajov,
 3. h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

16.5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ak aj účtovania v účtovníctve.

16.6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

16.7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača.

Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

16.8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním emailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

16.9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

16.10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Záverečné ustanovenia

17.1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach predávajúceho.

17.2. Všetky právne spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou budú riešené v občianskom súdnom konaní všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

17.3. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

17.4. Predávajúci si vyhradzuje právo pri vybraných produktoch upraviť ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán nad rámec týchto obchodných podmienok. Tieto pravidlá budú vždy uvedená na webových stránkach príslušného produktu a majú prednosť pred ustanoveniami OP.

17.5. Užívateľ rozumie tomu, že všetky informácie poskytované v rámci Obsahu sú určené výhradne na študijné účely tém týkajúcich sa obchodovania na burze a neslúžia v žiadnom prípade čoby konkrétne investičné či obchodné odporúčania. Poskytovateľ nie je registrovaným brokerom alebo investičným poradcom ani maklérom. Ak sú v Obsahu spomínajú konkrétne finančné produkty, komodity, akcie, forex či opcie, vždy a len za účelom štúdia obchodovanie na burze. Poskytovateľ nie je zodpovedný za konkrétne rozhodnutia jednotlivých užívateľov. Burzové obchodovanie a investovanie s finančnými inštrumentmi je vysoko rizikové. Rozhodnutie obchodovať komodity a akcie je zodpovednosťou každého jednotlivca a jedine on sám nesie za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť.

17.6. Tieto VOP a vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

17.7. Akákoľvek komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom prebieha elektronicky formou elektronickej pošty (emailu).

V Trnave, dňa 1.7.2021