Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia Poskytovateľom Obsahu je TradeCamp, s.r.o. , so sídlom Tovarnícka 1885/70, Topoľčany, 955 01, Slovensko, IČO: 55982069 (ďalej Poskytovateľ).
 
Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: podpora@tradecamp.sk
Korešpondenčná adresa: Tovarnícka 1885/70, Topoľčany, 955 01, Slovensko
 
1.2. Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednala alebo užíva Obsah a služby Poskytovateľa.
 
PREDMET SLUŽBY
 
2.1 Predmetom služby je právo Užívateľa na prístup k Obsahu v elektronickej forme.
 
2.2 Videá sú dostupné vo forme on-line streamingu dát. Používateľ berie na vedomie, že pre sledovanie videí je nevyhnutné vysokorýchlostné
pripojenie k internetu.
 
2.3Všetky diela na webe www.tradecamp.sk, ako sú, online kurzy, videá, články a všetky vytvorené obsahy podliehajú autorským právam.
 
OBJEDNÁVKA A Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 
3.1 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom vzniká odoslaním objednávky (nie až po potvrdení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačidlo “Odoslať s povinnosťou platby”. Od tohto momentu vznikajú medzi ním a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v predajnom formulári. Predávajúci vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.
3.2 Označenie produktu (tovar), opis jeho hlavných vlastností a cena je uvedené na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. Cena je ďalej vždy uvedená aj na objednávkovom formulári. Ponuka predaja zostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná na webovom rozhraní.
3.3 Predajné formulár obsahuje vždy informácie o zákazníkovi, objednávanom produktu, tovaru alebo službe, cene vrátane uvedenia daní a poplatkov, spôsobu úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktov náklady na dodanie účtované nie sú. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto sa nelíši od základnej sadzby.
3.4. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania a zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
3.5. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.
3.6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho po dobu 5 rokov od jej uzavretia za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
3.7. Predávajúci je povinný poskytnuť alebo dodať produkt / tovar / službu, ktorý si zákazník objednal a zákazník sa zaväzujeme produkt / tovar / službu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Povinnosti dodať produkt / tovar / službu je predávajúci zbavený v prípade vypredania zásob, o čom bude zákazník informovaný.
3.8. Vlastnícke právo k produktom / tovaru prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.
3.9. Zákazník je uzrozumený s tím, že pre riadne užívanie online vzdelávacích produktov a webinárov je potrebné z jeho strany splniť technické požiadavky- aktualizovaný softvér. V prípade použitie neaktualizovaného softvéru – internetového prehliadača môže byť obmedzená funkcionalita

CENA a spôsob úhrady

 4.1. Cena produktov, tovarov a služieb, je uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. Cena je vždy uvedená aj na predajnom formulári.
4.2. Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe zmluvy zákazníkovi daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení produktu, tovar či služby. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

SPÔSOB ÚHRADY

4.3.Cenu produktu, služby / tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru hradí zákazník bezhotovostne spôsobom a na účet zvolený v predajnom formulári.

Využiť môžete týchto možností platieb:

Online platoba prevodom na účet

DODACIE PODMIENKY

5.1. U online vzdelávacích produktov alebo členstva sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.
5.2. Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to najneskôr do troch dní, ak nie je uvedené inak.

PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽOV

6.1. Užívateľ je povinný otestovať pred uhradením elektronického Obsahu svoje internetové pripojenie. Za dostatočnú kvalitu konektivity a technického vybavenia (HW a SW) je zodpovedný sám Užívateľ.
6.2. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať Autorské práva.
6.3. Ak využívate aplikáciu Discord, je nutné túto aplikáciu nastaviť tak, aby ste mali uvedené celé meno a reálnu fotografiu.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

7.1. V prípade elektronického Obsahu, musí Poskytovateľ nastaviť Používateľovi prístupové práva do 3 pracovných dní po obdržaní celej úhrady od Užívateľa na svoj účet.
7.2. Poskytovateľ má právo predčasne ukončiť, bez náhrady, prístup Používateľa k elektronickému Obsahu za predpokladu, že Užívateľ bude porušovať Autorské práva.
7.3. Poskytovateľ má ďalej právo ukončiť bez náhrady prístup Používateľa k elektronickému Obsahu v nasledujúcich prípadoch:
7.4. Akékoľvek video je v priebehu piatich minút streamovania pre jedného Užívateľa na dvoch a viac rôznych IP adresách.
7.5. Na internetových stránkach tretích strán sa vyskytne video Poskytovateľa obsahujúce personalizované identifikačné prvky Užívateľa.
7.6. Poskytovateľ zistí pokusy Užívateľa technicky ovplyvniť spôsob prehrávania videí.
7.7. Poskytovateľ môže primerane informovať, napr. Formou reklamných oznámení, Užívateľa o svojich ďalších službách a to využitím e-mailovej adresy Používateľa, pričom Užívateľ s týmto súhlasí. Poskytovateľ je povinný prestať zasielať reklamné oznámenia Používateľovi v prípade, že mu toto Užívateľ oznámi e-mailovou správou.
7.8. V prípade nedostupnosti elektronického Obsahu je Poskytovateľ povinný predĺžiť čas prístupu k službe Používateľovi o rovnakú dobu, po ktorú nebol Obsah dostupný. Okrem náhrady času, kedy nemohol Užívateľ k Obsahu, nemá Užívateľ v prípade výpadku servera žiadny nárok na finančnú kompenzáciu alebo vrátenie zaplateného poplatku.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa
V súlade s ustanovením §7 odst. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní od prevzatia / dodania produktu, tovaru, a to bez udania dôvodu u niektorých našich produktov. Na webových stránkach tradecamp.sk momentálne nepredávame fyzické produkty.
8.2. Kupujúci nemá nárok na vrátenie peňazí u našich digitálnych produktov ako sú kurzy, software, Smart Trading Room, Smart Trading Protokol.
8.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho
Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu ak zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje:

Omeškania zákazníka s úhradou kúpnej ceny:

Porušenie povinností na ochranu autorských práv podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. zo strany zákazníka.

Ochrana autorských práv a dobrého mena Poskytovateľa

9.1. On-line kurz je autorským dielom Poskytovateľa a ten neposkytuje Používateľovi právo šíriť dielo ďalej akýmikoľvek cestami elektronickej, či iné komunikácie alebo je akýmkoľvek iným spôsobom zverejňovať alebo poskytovať tretím osobám.
9.2. Užívateľ sa zaväzuje nepreberať videá z on-line kurzu na svoj pevný disk či iné off-line alebo on-line médium určené pre ukladanie digitálnych dát. Rovnako tak sa Užívateľ zaväzuje nezriaďovať žiadne audio-video záznamy prehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Všetky tieto a ďalšie činnosti podobného charakteru sú v rozpore s prianím prevádzkovateľa a týmito zmluvnými podmienkami.
9.3. Užívateľ sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám internetovú adresu, na ktorej sú videá on-line kurzu umiestnená
9.4. Užívateľ sa zaväzuje chrániť svoje prístupové údaje (užívateľské meno a heslo) cez ktoré sa vykonáva autorizácia prístupu k on-line kurzu. Používateľ nesmie umožniť tretím osobám, aby sa o zápis pod jeho prístupovými údajmi. V prípade, že Užívateľ tretej osobe takýto prístup umožní, nesie plnú zodpovednosť za prípadný vznik škody ako by sa zneužitia dopustil sám.
9.5. V prípade preukázaného porušenia autorských práv zaplatí Užívateľ Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10000€.
9.6. Užívateľ sa zaväzuje zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť dobré meno Poskytovateľa, najmä zverejňovanie nepravdivých informácií či neobjektívneho hodnotenia jeho služieb. Užívateľ sa ďalej zaväzuje zdržať sa všetkého nekalosúťažného konania, vrátane prípadného odrádzanie záujemcov o zakúpenie on-line kurzu. V prípade nedodržania tejto povinnosti zaplatí Užívateľ poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000€.
9.7. Prevádzkovateľ webových stránok TradeCamp.sk môže použiť vaše meno, logo, obrázky a vaše verejné príspevky na opísanie produktov a služieb, ktoré vám poskytuje vo svojich reklamných a propagačných materiáloch. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, pripomienky, návrhy, nápady, príspevky, výsledky, rozhovory, myšlienky, komentáre, obrázky a spätnej väzby či iné informácie, ktoré ste poskytli na webových stránkach, na verejných fórach, chatoch, živých vysielania, Skype rozhovoroch a konferencií nie sú dôverné a môžu sa stať výhradným majetkom spoločnosti. Spoločnosť môže vlastniť výhradné práva, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a má nárok na neobmedzené využívanie a šírenie týchto obsahov na akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, bez vášho potvrdenia alebo náhrady pre vás.

PRAVIDLÁ UZAVRETÉ DISKUSIA K OBSAHU

10.1. Súčasťou Obsahu môže byť uzavretá diskusia, ak je to výslovne spomenuté v ponuke.
10.2. Užívateľ má právo na prístup do diskusie.
10.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez náhrady ukončiť prístup Používateľa do uzavretej diskusie a prípadne zmazať príspevky a súbory nahraté Užívateľom.
10.4. Ak je v rámci Obsahu prevádzkované uzavretej diskusné fórum, nie je povinnosťou Poskytovateľa odpovedať na každý položený dotaz. Hlavný dôvod prevádzky diskusia je sprostredkovanie diskusia medzi rôznymi Užívateľmi a Poskytovateľ negarantuje, že sa bude diskusia aktívne zúčastňovať.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

11.1.Všetky služby našej spoločnosti slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti obchodovania s menovými pármi (forex), kryptomenami, akciami, komoditami, opciami či inými finančnými derivátmi, on-line podnikania a osobného rozvoja. Informácie, ktoré sprostredkovávajú lektori on-line programov sú iba návody a osobnými názormi. Naša spoločnosť ani lektori nie sú akokoľvek zodpovední za Váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi, za Vaše pocity, zdravotný stav a stavy, ktoré môžete prežívať. Po celú dobu trvania on-line produktu ste plne svojprávni a plne zodpovední za svoje konanie, správanie a svoje rozhodovanie. Váš úspech je závislý od mnohých ďalších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napr. Vašich zručností, možností, znalostí, schopností, obetavosti, situácia na trhu, obchodných znalostí, zdravotného stavu a pod.
11.2.V prípade vzdelávacích produktov v oblasti osobného rozvoja by sme Vás radi upozornili na fakt, že v priebehu on-line programov môžete byť vystavení fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženie, a je plne na Vašu zodpovednosti a rozhodnutie, či navrhovaná cvičenia či úlohy podstúpite či nie. Účasť v on-line programoch osobného rozvoja je určená zdravým svojbytným ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast a ktorí netrpia žiadnou duševnou či mentálne poruchou.
11.3. Radi by sme Vás upozornili, že informácie obsiahnuté v našich produktoch nemôžu nahradiť individuálnej konzultácii kvalifikovaného odborníka. Rovnako nemôžu nahradiť lekársku alebo psychoterapeutickú starostlivosť. Produkty môžu obsahovať informácie o produktoch a službách tretích osôb a aj tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením osobného názoru k danej problematike.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI ZÁROBKOV

12.1 Súhlasíte, že sme vám nedali žiadne sľuby, projekcie, garancie, návrhy alebo akékoľvek iné garancie o vašich budúcich zárobkoch alebo že si zarobíte nejaké peniaze tým, že si objednáte produkty a služby od TradeCamp, s.r.o.
12.2 Akékoľvek výsledky zárobkov alebo akékoľvek príklady zárobkov sú len odhady, čo je možné zarobiť. Nie je tu žiadna istota a garancie, že zarobíte a dosiahnete podobných výsledkov ako v príkladoch.
12.3 Nie je tu žiadna istota, že predchádzajúcich zárobkov možno dosiahnuť aj v budúcnosti. Nie je tu istota dosiahnutých výsledkov ani na základe získaných informácií, obsahu, stratégií, ktoré prezentujeme na našich weboch.
12.4 Výsledky, ktoré vidíte na našich webových stránkach, v prezentáciách, webinároch, sociálnych sietiach a videách sa nedajú považovať za “priemerné”. Sú výnimočné a neexistuje žiadna záruka, že sa vám ich podarí dosiahnuť. Môžete mať výsledky horšie aj lepšie.
12.5 Ekonomika, kde podnikáme a obchodujeme vo vlastnej krajine aj na medzinárodných trhoch vytvára neistotu a ekonomický risk. Ekonomická recesia alebo depresia môže negatívne ovplyvniť vaše zárobky a výsledky vytvorené službou a produkty od spoločnosti TradeCamp, s.r.o.
12.6 Váš úspech používaním informácií alebo stratégií, ktoré poskytujem na weboch www.tradecamp.sk, záleží na množstve faktorov. V žiadnom prípade nemôžeme vedieť, ako sa vám bude dariť, pretože nepoznám vás, vaše okolie, vašu pracovnú etiku, vaše odhodlanie, vašu motiváciu, vaše túžby a vaše zručnosti. Negarantujeme, že zbohatnete, že zarobíte, že sa vám bude dariť tak ako teraz a že dosiahnete vôbec nejakých zárobkov.
12.7 Nezodpovedáme za žiadne vaše straty alebo zničenia použitím akéhokoľvek linku, informácie, analýzy získané z našich webových stránok v akejkoľvek forme.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

13.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
13.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje
doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe
vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
13.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných
technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
13.4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve
dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na
kontaktný e-mail.c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej
spracúval osobné údaje,e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje
boli spracúvané v rozpore so zákonom,f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,g) právo na prenosnosť osobných údajov,h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
13.5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ak aj účtovania v účtovníctve.
13.6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
13.7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača.
Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
13.8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním emailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
13.9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
13.10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Záverečné ustanovenia

14.1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach predávajúceho.
14.2. Všetky právne spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou budú riešené v občianskom súdnom konaní všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
14.3. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
14.4. Predávajúci si vyhradzuje právo pri vybraných produktoch upraviť ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán nad rámec týchto obchodných podmienok. Tieto pravidlá budú vždy uvedená na webových stránkach príslušného produktu a majú prednosť pred ustanoveniami OP.
14.5. Užívateľ rozumie tomu, že všetky informácie poskytované v rámci Obsahu sú určené výhradne na študijné účely tém týkajúcich sa obchodovania na burze a neslúžia v žiadnom prípade čoby konkrétne investičné či obchodné odporúčania. Poskytovateľ nie je registrovaným brokerom alebo investičným poradcom ani maklérom. Ak sú v Obsahu spomínajú konkrétne finančné produkty, komodity, akcie, forex či opcie, vždy a len za účelom štúdia obchodovanie na burze. Poskytovateľ nie je zodpovedný za konkrétne rozhodnutia jednotlivých užívateľov. Burzové obchodovanie a investovanie s finančnými inštrumentmi je vysoko rizikové. Rozhodnutie obchodovať komodity a akcie je zodpovednosťou každého jednotlivca a jedine on sám nesie za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť.
14.6. Tieto VOP a vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
14.7. Akákoľvek komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom prebieha elektronicky formou elektronickej pošty (emailu).
V Trnave, dňa 18.1.2024

Nákupný košík